Przeglądasz nagroland.pl!
Wiodącą tematyką portalu są konkursy dla dzieci
o których informujemy codziennie.
Znajdziesz tu także aktualne konkursy znanych marek, które z pewnością Cię zainteresują!
Nagroland.pl to konkursy internetowe
i coś jeszcze … W serwisie dowiesz się również jak zdobyć darmowe próbki produktów dla dzieci oraz gdzie prowadzone są aktualne akcje testowania dla mam.
Zapewne zaciekawią Cię także promocje produktów dla dzieci, które warto śledzić by kupować taniej.
Nagroland.pl to Twój szczęśliwy informator!

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
www.nagroland.pl

 


Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.nagroland.pl prowadzony jest przez Klaudię Matlachowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą PUBLITO Klaudia Matlachowska, wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca adres miejsca głównego wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Nad Potokiem, 43-100 Tychy, NIP: 6462714205, REGON: 243629586, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zwana dalej Operatorem.
Regulamin serwisu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.nagroland.pl określa warunki i zasady korzystania ze Serwisu internetowego oraz sposób świadczenia przez Operatora usług drogą elektroniczną, w tym określa m.in. prawa i obowiązki Operatora i Użytkownika.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Operator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronie serwisu Internetowego www.nagroland.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Operator, ma m.in. prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.). Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień Regulaminu z ww. przepisami, pierwszeństwo i zastosowanie mają przedmiotowe przepisy.

 

Spis treści:
§ 1 Definicje
§ 2 Postanowienia ogólne
§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną
§ 4 Usługa „Formularz kontaktowy”
§ 5 Usługa „Formularz zgłoszenia”
§ 6 Zasady dodawania komentarzy
§ 7 Tryb postępowania reklamacyjnego
§ 8 Postanowienia końcowe

 

 

§ 1
Definicje


1. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Formularz kontaktowy - interaktywny formularz umożliwiający Użytkownikom kontakt ze Operatorem.
3. Formularz zgłoszeniowy - interaktywny formularz umożliwiający zgłoszenia Operatorowi akcji promocyjnej lub konkursu.
4. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), zwany dalej również k.c.
5. Konsument - osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Operator – Klaudia Matlachowska.
7. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu internetowego.
8. Serwis internetowy – serwis internetowy Operatora dostępny pod adresem strony internetowej www.nagroland.pl.
9. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Operatora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu internetowego.
10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.), zwana dalej ustawą o prawach konsumenta.
11. Użytkownik:
a) osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
b) osoba prawna,
c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną,
- która korzysta lub zamierza skorzystać z Usługi lub Usługi elektronicznej.

 

 

§ 2
Postanowienia ogólne


1. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.nagroland.pl, w sposób umożliwiający każdemu użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
2. Regulamin skierowany jest do Użytkowników korzystających ze Serwisu internetowego.
3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Operator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu internetowego.
4. Operator oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Użytkowników przewidzianych przepisami prawa.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Operator ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
6. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Operatora danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją Usług elektronicznych w ramach Serwisu internetowego. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Operatora określone zostały w Polityce prywatności Serwisu internetowego.
7. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Serwisu internetowego oraz Usług elektronicznych oferowanych przez Operatora za jego pośrednictwem w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, zasadami współżycia społecznego, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Operatora oraz osób trzecich. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o bezprawnym charakterze.
8. Operator zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz treści cyfrowych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia. Jednocześnie Operator wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Użytkowników przez osoby trzecie. W celu minimalizacji zagrożeń, Użytkownik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne.
9. Korzystanie ze Serwisu internetowego oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez Użytkownika z wszelkimi treściami umieszczonymi na stronie internetowej Serwisu internetowego.
10. Serwis internetowy ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocyjnych, których warunki każdorazowo zostaną podane stronie internetowej Serwisu internetowego.

 

 

§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną1. Operator świadczy, za pośrednictwem Serwisu internetowego, następujące nieodpłatne Usługi: Formularz kontaktowy, Formularz zgłoszeniowy.
2. Korzystanie z wszystkich dostępnych w Serwisie internetowym Usług elektronicznych (zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) jest dobrowolne i nieodpłatne.
3. Korzystanie ze Serwisu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
b) dostęp do poczty elektronicznej,
c) przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies (Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej),
d) dowolna rozdzielczość ekranu,
e) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi JavaScript.
4. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.
5. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są przez Operatora 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę. Informacja o ewentualnych przerwach w świadczeniu Usług zostanie udostępniona w witrynie Serwisu internetowego.
6. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczanych na stronie internetowej Serwisu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu internetowego.
7. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 

 

§ 4
Usługa „Formularz kontaktowy”


1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej umożliwiającej Użytkownikom kontakt ze Operatorem za pośrednictwem interaktywnego formularza zawierana jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia do jego wypełniania i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Operatora.
2. Skorzystanie z Usługi Formularza kontaktowego jest możliwe po wybraniu zakładki „Kontakt”, wskazaniu imienia użytkownika, podaniu prawidłowego adresu poczty elektronicznej, określeniu tematu oraz wypełnieniu treści wiadomości i kliknięciu przycisku „Wyślij”.

 

 


§ 5
Usługa „Formularz zgłoszenia”


1. Usługa Formularza zgłoszeniowego dostępna jest w zakładce „DODAJ”.
2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej umożliwiającej Użytkownikom zgłoszenie akcji promocyjnej lub konkursu za pośrednictwem interaktywnego formularza zawierana jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia do jego wypełniania i ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia Formularza zgłoszenia lub z chwilą przyjęcia przez Operatora zgłoszenia.
3. Dokonanie zgłoszenia następuje po wykonaniu przez Użytkownika kolejnych kroków: podaniu nazwy Użytkownika, prawidłowego adresu poczty elektronicznej, opcjonalnie strony bądź firmy oraz danych dotyczących zgłaszanej akcji promocyjnej lub konkursu i kliknięciu przycisku „Dodaj konkurs”.

 

 

§ 6
Zasady dodawania komentarzy

 


1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje możliwość dodawania komentarzy do materiałów publikowanych przez Operatora na stronie internetowej Serwisu.
2. W celu dodania komentarza w Serwisie należy wypełnić formularz i podać w nim nazwę Użytkownika, adres e-mail czy nazwę witryny internetowej.
3. Zabronione jest dodawanie komentarzy, których treść jest niezgodna z przepisami obowiązującego prawa, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, zawierająca obraźliwe i wulgarne słowa lub zwroty, nawołujące do przemocy czy pomawiające inne osoby bądź grupy osób.
4. Operator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania lub usuwania komentarzy, jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu użytkowników Serwisu internetowego.
5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w ramach komentarzy. Wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik, który daną treść zamieścił.

 

 

§ 7
Tryb postępowania reklamacyjnego

 


1. Użytkownik, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Operatora, jest uprawniony do złożenia reklamacji na zasadach przewidzianych Regulaminem.
2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Operatora oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Serwisu internetowego Użytkownik może składać w szczególności:
− pisemnie na adres: ul. Nad Potokiem 2, 43-100 Tychy,
− za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Operatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Zalecane jest podanie przez Użytkownika w reklamacji następujących informacji (które będą pomocne dla Operatora w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny):
− okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji i pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady,
− określenie żądania Użytkownika,
− danych do kontaktu Operatora z osobą składającą reklamację/Użytkownikiem.
Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji .
4. Zajęcie stanowiska przez Operatora w stosunku do danej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
5. Prawo odstąpienia od umowy świadczenia Usług drogą elektroniczną przysługuje Użytkownikowi, będącemu Konsumentem na zasadach przewidzianych Regulaminem.
6. Operator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług Elektronicznych o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

 

§ 8
Postanowienia końcowe


1. Umowy o świadczenie Usług elektronicznych zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim za pośrednictwem Serwisu internetowego.
2. Operator respektuje wszelkie prawa Użytkownika obowiązujące na podstawie przepisów prawa polskiego.
3. Zmiana Regulaminu może zostać dokonana jedynie z ważnych przyczyn, takich jak zmiana przepisów prawa- w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu.
4. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony Regulamin wiąże Operatora, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 k. c., to jest usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
7
5. W sytuacji, gdy zmiana Regulaminu skutkowałaby wprowadzeniem nowych opłat lub podwyższeniem aktualnych opłat, Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.
6. O każdorazowej zmianie Regulaminu Operator jest zobowiązany powiadomić Użytkowników na stronie internetowej Serwisu internetowego, na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zaktualizowanej wersji Regulaminu.
7. Użytkownik ma prawo nie zaakceptować nowego brzmienia Regulaminu.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), ustawy o prawach konsumenta.
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 października 2018 r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
www.nagroland.pl


§ 1
Postanowienia ogólne


1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających ze strony internetowej dostępnej pod adresem: www.nagroland.pl, zwanej dalej Stroną. Dokument określa również zasady stosowania plików cookies.
2. Polityka prywatności Strony ma charakter informacyjny.
3. Administratorem danych osobowych Użytkowników Strony w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO, jest Klaudia Matlachowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PUBLITO Klaudia Matlachowska, wpisana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca adres miejsca głównego wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Nad Potokiem 2, 43-110 Tychy, NIP: 6462714205, REGON: 243629586, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zwana dalej Administratorem.
4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
5. Administrator dokłada wszelkiej staranności w celu ochrony interesów osób, których zbierane dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są przetwarzane zgodnie z prawem. Dane osobowe są zbierane przez Administratora dla zdefiniowanych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Administrator oświadcza, że zbierane przez niego dane są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia danego celu przetwarzania.
6. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Strony internetowej oraz powiązanych ze Stroną internetowym usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak kontakt poprzez Formularz kontaktowy.
7. Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
8. Administrator Strony internetowej posiada co do zasady wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Użytkownika może być również powierzony innym podmiotom, np. za pomocą których następuje dostarczanie oprogramowania strony. Podmioty zewnętrzne przetwarzają powierzone dane tylko na podstawie stosownych umów powierzenia.

 

§ 2
Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych


1. Administrator pozyskuje informacje o użytkownikach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera za pośrednictwem operatora hostingowego.
2. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony internetowej i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji osób korzystających ze strony. 3. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
4. Administrator w ramach Strony internetowej może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z Administratorem w ramach obsługi Użytkownika, a które to dane osobowe są niezbędne do zrealizowania danej prośby Użytkownika i kontaktu z nim w celu udzielenia odpowiedzi. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda na przetwarzanie. Podstawą prawną przetwarzania po ewentualnym zakończeniu kontaktu będzie usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5. W celu dodania komentarza na Stronie, należy wypełnić formularz i podać w nim nazwę Użytkownika, swój adres e-mail czy nazwę witryny internetowej. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz. Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na Stronie, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z dodania komentarza. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na Stronie. Można wystosować prośbę o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie danych z bazy Administratora. W każdej chwili możliwe jest sprostowanie danych przypisanych do komentarza oraz przysługuje prawo do przenoszenia danych.
6. W ramach korzystania ze Strony Administrator umożliwia Użytkownikom zgłaszanie konkursów. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, podając imię, adres poczty elektronicznej oraz nazwę lub firmę, a także dane dotyczące zgłaszanego konkursu. Przetwarzania danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody wyrażonej przez Użytkownika poprzez zgłoszenie konkursu.
7. Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości lub zamieszczanych komentarzy, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu użytkowników Strony internetowej.
8. Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze Strony internetowej.
9. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Użytkowników:
a) adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
b) imię,
c) firma,
d) nazwa witryny internetowej.
10. Zakres danych wymaganych do skorzystania z formularza kontaktowego, zgłaszania akcji konkursowej czy do umieszczenia komentarza jest wskazany jest uprzednio na Stronie Internetowej.
11. Administrator informuje Użytkowników Strony, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
a) OVH Sp. z o.o., ul. Szkocka 5 lok. 1, 54-402 Wrocław, NIP: 8992520556, KRS: 0000220286, REGON: 933029040 - w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, na którym jest zainstalowana strona,
b) Firma informatyczna zajmująca się Stroną.
12. Administrator informuje, że stosuje technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika w ramach strony internetowej w postaci kodu śledzenia Google Analitycs- w celu analizy statystyk strony internetowej Strony oraz zarządzania reklamami AdSense; informacje związane z Google Analytics znajdują się na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
13. Na stronie używane są wtyczki i inne narzędzia udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak np. Facebook, Twitter, Google+, LinkedIN. Wyświetlając stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka Użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów ww. serwisów społecznościowych. Zawartość wtyczki jest przekazywana bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze stroną. Jeśli Użytkownik jest zalogowany do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca serwisu będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na Stronie do danego profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli Użytkownik kliknie np. w przycisk „Lubię to”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkowników w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.
14. W ramach korzystania z Serwisu Użytkownikowi umożliwia się przejście na strony internetowe organizatorów akcji testowych lub konkursów. Administrator nie ma wpływu na zakres i cel danych gromadzenia oraz przetwarzania danych na stronach organizatorów. Za spełnienie obowiązków informacyjnych wobec Użytkownika w tym zakresie, a także organizowanie działań i narzędzi związanych z ochroną prywatności, odpowiada organizator jako administrator strony internetowej.

 

§ 3
Polityka cookies i dane eksploatacyjne


1. Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze Strony przez Użytkownika. Pliki cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu.
2. Administrator wykorzystuje pliki cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
3. Administrator w ramach Strony stosuje następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
c) „wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Strony przez Użytkowników,
d) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
e) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie Strony do Użytkownika.
4. Administrator usługi wykorzystuje cookies zewnętrzne w następujących celach:
a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics (administratorem cookies jest Google LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych),
b) popularyzacji Strony za pomocą serwisu społecznościowego www.facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
5. Google LLC oraz Facebook Inc są podmiotami z państwa trzeciego - Stanów Zjednoczonych oraz przystąpiły do PrivacyShield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez RODO. Komisja Europejska potwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw, które przystąpiły do PrivacyShield.
6. Administrator zapewnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.
7. W ramach korzystania z Serwisu Użytkownikowi umożliwia się przejście na strony internetowe organizatorów akcji testowych i konkursów, co również może wiązać się z wykorzystaniem plików cookies przez administratorów tychże stron internetowych.
8. Pliki cookies dostosowują i optymalizują Stronę dla potrzeb Użytkowników poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Strony oraz zapewnienie bezpieczeństwa jego użytkownikom.
9. Pliki cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Użytkownika po opuszczeniu przez niego Strony.
10. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym może zablokować możliwość gromadzenia plików cookies.
11. Zablokowanie możliwości gromadzenia plików cookies czy wprowadzenie innych zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies na urządzeniu Użytkownika może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług i narzędzi Strony.
12. Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików cookies w opisanych powyżej celach w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Użytkownik. Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki cookies to Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera.
13. Administrator może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, np. dostawcom rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronie internetowej. Zgromadzone w ten sposób dane podlegają postanowieniom polityk prywatności opracowanym przez te podmioty.
14. Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach Strony umożliwiają użytkownikom wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika. Więcej informacji na ten temat i możliwość dokonania wyboru znajduje się na przykład na stronie internetowej: www.youronlinechoices.com.

 

§ 4
Prawa i obowiązki Administratora i Użytkowników


1. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Użytkowników Strony organom władzy publicznej bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
2. Administrator nie powierza przetwarzania danych i nie udostępnia zebranych danych osobowych podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych, chyba, że zachodzą następujące okoliczności:
a) Administrator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, jednak podmioty te nie są upoważnione do niezależnego
wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Administratora, a wszelkie ich działania podlegają przepisom Polityki Prywatności Strony,
b) Administrator zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu ewentualnych naruszeń.
3. Użytkownik ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, a gromadzonych przez Administratora. Prawo to obejmuje możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, przeniesienia danych, zaprzestania przetwarzania danych osobowych Użytkownika, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli Użytkownik taką zgodę uprzednio wyraził oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny, nie są one jednak bezwzględne i nie będą przysługiwać w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych.
4. Użytkownik poprzez zaakceptowanie zaproponowanych przez Administratora oświadczeń zawartych w interaktywnych formularzach dostępnych na stronie internetowej, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla odpowiednich celów.
5. Użytkownik, poprzez zaakceptowanie oświadczeń nieobowiązkowych zaproponowanych w formularzach, może wyrazić zgodę na dodatkowe cele przetwarzania jego danych osobowych.
6. Dobrowolnie udzielone zgody na otrzymywanie informacji handlowej mogą być w każdej chwili cofnięte na wniosek Użytkownika złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej.. Niezwłocznie, nie później niż w terminie do 48 godzin od otrzymania oświadczenia o cofnięciu zgody, Administrator usuwa dane Użytkownika z bazy kontaktów, służącej do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną.
7. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
8. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Strony lub ograniczeniem możliwości korzystania z funkcjonalności Strony.
9. Dane osobowe gromadzone w ramach celów określonych w Polityce prywatności będą przechowywane przez okres realizacji usług (w tym usług elektronicznych) świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z terminów przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, przepisów prawa podatkowego czy innych praw w tym zakresie (np. do czasu wycofania zgody na wysyłkę informacji handlowych.

 


§ 5
Zmiany Polityki Prywatności


1. Oferta Strony będzie w przyszłości ulegać rozszerzeniu. Oznacza to, że Administrator będzie zobowiązany lub uprawniony do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.
2. Nowe wersje Polityki Prywatności będą się pojawiały na stronie internetowej wraz ze stosownym komunikatem.
3. Każda zmiana Polityki prywatności będzie obowiązywała od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie na stronie internetowej. Wszelkie zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez okres jednego miesiąca od dnia wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.
W razie dodatkowych pytań dotyczących Polityki prywatności, prosimy o kontakt na podany przez Administratora adres poczty elektronicznej.

 

Witamy w nagroland.pl! Zaglądaj do nas, bo warto!

Serwis nagroland.pl powstał pod koniec 2012 roku. Przez cały ten czas zdobył mnóstwo czytelników zainteresowanych jego tematyką. Serwis codziennie uzupełniany jest w nowe, ciekawe treści dotyczące aktualnych konkursów dla dzieci, atrakcyjnych konkursów rodzinnych oraz promocji, które moga zainteresować Rodziców.

 

 

Redakcja portalu każdego dnia z wielkim zaangażowaniem śledzi nowe konkursowo - promocyjne ciekawostki, aby móc je przekakazać swoim czytelnikom. Konkursy dla dzieci, promocje, darmowe próbki, testowanie produktów dla dzieci ... tego będzie dużo i jeszcze więcej!

 

 

 

Jeżeli macie własne pomysły odnośnie działania serwisu lub propozycje współpracy piszcie na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aby dodać konkurs / promocję skorzystajcie z opcji DODAJ
 
 
 
UWAGA!

Nagroland.pl to serwis informacyjny. Nie jesteśmy organizatorem prezentowanych konkursów i promocji. Aby wziąć udział w konkursie lub skorzystać z promocji należy kliknąć w podane linki.

 

 

 

Nowe konkursy i promocje - info
Chmura tagów


Sieć reklamowa Google AdSense jest zewnętrznym dostawcą reklam na tej witrynie. W celu dopasowania tematyki reklam do Twoich zainteresowań i ich wyświetlenia, firma korzysta z plików cookie. Reklamy mogą być dopasowane do informacji wynikających z Twoich poprzednich wizyt w tej i innych witrynach, z wyłączeniem danych powodujących naruszenie prywatności, w rodzaju imienia i nazwiska, numeru telefonu i innych danych kontaktowych czy adresu. Możesz wyłączyć dopasowywanie reklam do Twoich zainteresowań klikając tutaj — w tym samym miejscu dowiesz się więcej na ten temat. Chcę wiedzieć więcej