Przeglądasz nagroland.pl!
Wiodącą tematyką portalu są konkursy dla dzieci
o których informujemy codziennie.
Znajdziesz tu także aktualne konkursy znanych marek, które z pewnością Cię zainteresują!
Nagroland.pl to konkursy internetowe
i coś jeszcze … W serwisie dowiesz się również jak zdobyć darmowe próbki produktów dla dzieci oraz gdzie prowadzone są aktualne akcje testowania dla mam.
Zapewne zaciekawią Cię także promocje produktów dla dzieci, które warto śledzić by kupować taniej.
Nagroland.pl to Twój szczęśliwy informator!

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
www.nagroland.pl

 


Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.nagroland.pl prowadzony jest przez Klaudię Matlachowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą PUBLITO Klaudia Matlachowska, wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca adres miejsca głównego wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Nad Potokiem, 43-100 Tychy, NIP: 6462714205, REGON: 243629586, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zwana dalej Operatorem.
Regulamin serwisu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.nagroland.pl określa warunki i zasady korzystania ze Serwisu internetowego oraz sposób świadczenia przez Operatora usług drogą elektroniczną, w tym określa m.in. prawa i obowiązki Operatora i Użytkownika.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Operator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronie serwisu Internetowego www.nagroland.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Operator, ma m.in. prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.). Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień Regulaminu z ww. przepisami, pierwszeństwo i zastosowanie mają przedmiotowe przepisy.

 

Spis treści:
§ 1 Definicje
§ 2 Postanowienia ogólne
§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną
§ 4 Usługa „Formularz kontaktowy”
§ 5 Usługa „Formularz zgłoszenia”
§ 6 Zasady dodawania komentarzy
§ 7 Tryb postępowania reklamacyjnego
§ 8 Postanowienia końcowe

 

 

§ 1
Definicje


1. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Formularz kontaktowy - interaktywny formularz umożliwiający Użytkownikom kontakt ze Operatorem.
3. Formularz zgłoszeniowy - interaktywny formularz umożliwiający zgłoszenia Operatorowi akcji promocyjnej lub konkursu.
4. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), zwany dalej również k.c.
5. Konsument - osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Operator – Klaudia Matlachowska.
7. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu internetowego.
8. Serwis internetowy – serwis internetowy Operatora dostępny pod adresem strony internetowej www.nagroland.pl.
9. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Operatora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu internetowego.
10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.), zwana dalej ustawą o prawach konsumenta.
11. Użytkownik:
a) osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
b) osoba prawna,
c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną,
- która korzysta lub zamierza skorzystać z Usługi lub Usługi elektronicznej.

 

 

§ 2
Postanowienia ogólne


1. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.nagroland.pl, w sposób umożliwiający każdemu użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
2. Regulamin skierowany jest do Użytkowników korzystających ze Serwisu internetowego.
3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Operator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu internetowego.
4. Operator oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Użytkowników przewidzianych przepisami prawa.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Operator ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
6. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Operatora danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją Usług elektronicznych w ramach Serwisu internetowego. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Operatora określone zostały w Polityce prywatności Serwisu internetowego.
7. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Serwisu internetowego oraz Usług elektronicznych oferowanych przez Operatora za jego pośrednictwem w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, zasadami współżycia społecznego, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Operatora oraz osób trzecich. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o bezprawnym charakterze.
8. Operator zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz treści cyfrowych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia. Jednocześnie Operator wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Użytkowników przez osoby trzecie. W celu minimalizacji zagrożeń, Użytkownik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne.
9. Korzystanie ze Serwisu internetowego oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez Użytkownika z wszelkimi treściami umieszczonymi na stronie internetowej Serwisu internetowego.
10. Serwis internetowy ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocyjnych, których warunki każdorazowo zostaną podane stronie internetowej Serwisu internetowego.

 

 

§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną1. Operator świadczy, za pośrednictwem Serwisu internetowego, następujące nieodpłatne Usługi: Formularz kontaktowy, Formularz zgłoszeniowy.
2. Korzystanie z wszystkich dostępnych w Serwisie internetowym Usług elektronicznych (zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) jest dobrowolne i nieodpłatne.
3. Korzystanie ze Serwisu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
b) dostęp do poczty elektronicznej,
c) przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies (Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej),
d) dowolna rozdzielczość ekranu,
e) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi JavaScript.
4. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.
5. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są przez Operatora 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę. Informacja o ewentualnych przerwach w świadczeniu Usług zostanie udostępniona w witrynie Serwisu internetowego.
6. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczanych na stronie internetowej Serwisu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu internetowego.
7. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 

 

§ 4
Usługa „Formularz kontaktowy”


1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej umożliwiającej Użytkownikom kontakt ze Operatorem za pośrednictwem interaktywnego formularza zawierana jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia do jego wypełniania i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Operatora.
2. Skorzystanie z Usługi Formularza kontaktowego jest możliwe po wybraniu zakładki „Kontakt”, wskazaniu imienia użytkownika, podaniu prawidłowego adresu poczty elektronicznej, określeniu tematu oraz wypełnieniu treści wiadomości i kliknięciu przycisku „Wyślij”.

 

 


§ 5
Usługa „Formularz zgłoszenia”


1. Usługa Formularza zgłoszeniowego dostępna jest w zakładce „DODAJ”.
2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej umożliwiającej Użytkownikom zgłoszenie akcji promocyjnej lub konkursu za pośrednictwem interaktywnego formularza zawierana jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia do jego wypełniania i ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia Formularza zgłoszenia lub z chwilą przyjęcia przez Operatora zgłoszenia.
3. Dokonanie zgłoszenia następuje po wykonaniu przez Użytkownika kolejnych kroków: podaniu nazwy Użytkownika, prawidłowego adresu poczty elektronicznej, opcjonalnie strony bądź firmy oraz danych dotyczących zgłaszanej akcji promocyjnej lub konkursu i kliknięciu przycisku „Dodaj konkurs”.

 

 

§ 6
Zasady dodawania komentarzy

 


1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje możliwość dodawania komentarzy do materiałów publikowanych przez Operatora na stronie internetowej Serwisu.
2. W celu dodania komentarza w Serwisie należy wypełnić formularz i podać w nim nazwę Użytkownika, adres e-mail czy nazwę witryny internetowej.
3. Zabronione jest dodawanie komentarzy, których treść jest niezgodna z przepisami obowiązującego prawa, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, zawierająca obraźliwe i wulgarne słowa lub zwroty, nawołujące do przemocy czy pomawiające inne osoby bądź grupy osób.
4. Operator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania lub usuwania komentarzy, jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu użytkowników Serwisu internetowego.
5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w ramach komentarzy. Wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik, który daną treść zamieścił.

 

 

§ 7
Tryb postępowania reklamacyjnego

 


1. Użytkownik, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Operatora, jest uprawniony do złożenia reklamacji na zasadach przewidzianych Regulaminem.
2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Operatora oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Serwisu internetowego Użytkownik może składać w szczególności:
− pisemnie na adres: ul. Nad Potokiem 2, 43-100 Tychy,
− za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Operatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Zalecane jest podanie przez Użytkownika w reklamacji następujących informacji (które będą pomocne dla Operatora w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny):
− okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji i pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady,
− określenie żądania Użytkownika,
− danych do kontaktu Operatora z osobą składającą reklamację/Użytkownikiem.
Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji .
4. Zajęcie stanowiska przez Operatora w stosunku do danej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
5. Prawo odstąpienia od umowy świadczenia Usług drogą elektroniczną przysługuje Użytkownikowi, będącemu Konsumentem na zasadach przewidzianych Regulaminem.
6. Operator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług Elektronicznych o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

 

§ 8
Postanowienia końcowe


1. Umowy o świadczenie Usług elektronicznych zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim za pośrednictwem Serwisu internetowego.
2. Operator respektuje wszelkie prawa Użytkownika obowiązujące na podstawie przepisów prawa polskiego.
3. Zmiana Regulaminu może zostać dokonana jedynie z ważnych przyczyn, takich jak zmiana przepisów prawa- w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu.
4. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony Regulamin wiąże Operatora, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 k. c., to jest usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
7
5. W sytuacji, gdy zmiana Regulaminu skutkowałaby wprowadzeniem nowych opłat lub podwyższeniem aktualnych opłat, Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.
6. O każdorazowej zmianie Regulaminu Operator jest zobowiązany powiadomić Użytkowników na stronie internetowej Serwisu internetowego, na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zaktualizowanej wersji Regulaminu.
7. Użytkownik ma prawo nie zaakceptować nowego brzmienia Regulaminu.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), ustawy o prawach konsumenta.
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 października 2018 r.

Nowe konkursy i promocje - info
Chmura tagów


Sieć reklamowa Google AdSense jest zewnętrznym dostawcą reklam na tej witrynie. W celu dopasowania tematyki reklam do Twoich zainteresowań i ich wyświetlenia, firma korzysta z plików cookie. Reklamy mogą być dopasowane do informacji wynikających z Twoich poprzednich wizyt w tej i innych witrynach, z wyłączeniem danych powodujących naruszenie prywatności, w rodzaju imienia i nazwiska, numeru telefonu i innych danych kontaktowych czy adresu. Możesz wyłączyć dopasowywanie reklam do Twoich zainteresowań klikając tutaj — w tym samym miejscu dowiesz się więcej na ten temat. Chcę wiedzieć więcej